Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів

спеціальність 208 «Агроінженерія»


Мета навчальної дисципліни: загальна технологічна підготовка майбутніх фахівців, а саме - закладання знань з технології обробки конструкційних матеріалів, зміни їх властивостей. Створення науково-теоретичної та практичної бази для засвоєння дисциплін: «Технічна механіка», «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання», «Трактори, автомобілі», «Сільськогосподарські машини», «Ремонт машин і обладнання», «Технічний сервіс в АПК».

 

Завдання навчальної дисципліни:

пізнавальне – надбання студентами знань з матеріалознавства і ТКМ:

-про способи отримання конструкційних матеріалів і методи їх обробки з метою надання їм відповідних властивостей;

-класифікацію і маркування сучасних конструкційних матеріалів;

-основні технологічні процеси переробки металів та сплавів у заготовки та готові вироби;

практичне – формування вмінь та навичок по визначенню властивостей та вибору матеріалу для виготовлення деталей та способу їх обробки з метою отримання заданих властивостей.

 У результаті засвоєння дисципліни у студентів будуть сформовані наступні компетентності:

Загальні компетентності:

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

- здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;

- здатність прийняти обґрунтовані рішення;

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні предметні компетентності:

- загальні відомості про металургію металів;

- будову і класифікацію, позначення і галузь застосування конструкційних матеріалів;

- основні зв’язки між складом, структурою і властивостями металів, сплавів, а також закономірності їх змін під дією термічного, хімічного або механічного впливу;

- класифікацію і маркування сучасних конструкційних матеріалів;

- основні технологічні процеси переробки металів та сплавів у заготовки та готові вироби шляхом виливання, зварювання, обробки тиском та різанням, будову і налагодження металорізальних верстатів, основи проектування технологічних процесів обробки заготовок.

Результати навчання:

- визначати основні механічні властивості матеріалів;

- виходячи з умов роботи деталей машини вибрати необхідний конструкційний матеріал для виготовлення деталей машин,

- визначати вид і встановлювати режими термічної обробки для отримання відповідних характеристик;

- вибирати раціональний спосіб механічної обробки деталей, металорізальні верстати, розраховувати і призначати режими обробки.

 

Засвоєння навчальної інформації передбачено під час проведення лекційного курсу, лабораторних занять, навчальної практики і самостійної роботи, яка включає опрацювання теоретичного матеріалу.

Вид підсумкового контролю – екзамен.

Робоча програма навчальної дисципліни МТКМ

Робочий зошит для самостійної роботи

Екзаменаційні питання

  • Иконка facebook серебристого цвета
  • Иконка Twitter цвета «металлик»
  • квадратная иконка linkedin
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now